Roxana LazĂr

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CHARACTERISATION OF THE HAEMATOLOGICAL PROFILE OF THE HYBRID B.U.T 6 TURKEY RAISED IN ROMANIA

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, C. Muntean, Casiana-Agatha Apetroaei (Petrescu), M.M. Ciobanu

Abstract
Part of the research program aimed at the relationship between the morphology and the physiological status of the turkey pineal gland in relation to the state of somatic development and it was performed in SC Galli Gallo Codlea, which is the only breeding and slaughter of turkeys in Romania. Blood determinations were performed on a livestock species important in modern animal breeding sciences, using the biological material from a number of individuals belonging to 30 BUT 6 hybrid raised on permanent litter that can provide knowledge on the relationship widening area of technology growth, modulation of microclimate parameters and growth performance assessed against physiological indicators. Determinations of haematological parameters (WBC, Lym., Neu., Mon., Eo., RBC, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW, Hb) were accomplished with the automatic analyzer based on fluorescence flux cytometry, using laser conductor and hydrodynamic focus. The need for a haematological profile of turkeys lies in the fact that they are characterized by an intense metabolism and possible nutritional imbalances are reflected promptly in their metabolism. Usually, in birds, white series is less used however it can provide essential information on the health of individuals. The determinations showed an average number of leukocytes of 28.47x103/mm3, and an average number of erythrocytes of 2.41x106/mm3. Results used as reference values in experiments involved modulation of the photoperiod in various age groups. The research showed differences between haematological expressions according to different experimental programmes, the pineal gland having some control over the heterophiles through the melatonin it secretes.

Key words: turkey, haematology, photo-period


CARACTERIZAREA PROFILULUI HEMATOLOGIC LA HIBRIDUL DE CURCAN B.U.T. 6 CRESCUT ÎN ROMÂNIA

Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu, C. Muntean, Casiana-Agatha Apetroaei (Petrescu), M.M. Ciobanu

Rezumat
Cercetările fac parte dintr-un program care vizează relaţiile dintre morfologia şi statusul fiziologic al glandei pineale la curcan în raport cu gradul de dezvoltare somatică şi au fost efectuate la S.C. Galli Gallo Codlea, care este singura unitate de creştere şi abatorizare a curcanilor din România. Determinările hematologice au fost efectuate pe o specie importantă în zootehnia modernă, respectiv curcan, folosindu-se ca material biologic un număr de 30 de indivizi aparţinând hibridului B.U.T. 6 crescute la sol, pe aşternut permanent, ce poate asigura lărgirea ariei de cunoaştere privind relaţia dintre tehnologia de creştere, modularea unor parametri de microclimat şi performanţele de creştere evaluate prin prisma indicatorilor fiziologici. Determinările parametrilor hematologici (WBC, Lym., Neu., Mon., Eo., RBC, MCV, HCT, MCH, MCHC, RDW, Hb) s-au realizat cu ajutorul analizorului automat pe principiul citometriei în flux cu fluorescenţă, utilizând laser conductor şi focusare hidrodinamică. Morfologia elementelor figurate a fost efectuată prin examenul frotiului de sânge colorat May-Grunwald Giemsa. Necesitatea efectuării profilului hematologic la curcan, rezidă din faptul că acestea se caracterizează printr-un metabolism intens iar eventualele dezechilibre nutriţionale se reflectă prompt în metabolismul lor. În mod uzual, la păsări, seria albă este mai puţin utilizată, totuşi aceasta poate oferi informaţii esenţiale cu privire la starea de sănătate a indivizilor. În determinările efectuate s-a obţinut o medie a leucocitelor de 28.47x103/mm3, eritrocitele au înregistrat o medie de 2,41x106/mm3. Rezultatele folosesc ca valori de referinţă doar pentru hibridul luat în studiu, în experimente în care intervin modulări de fotoperioadă la diverse categorii de vârstă. Cercetările scot în evidenţă diferenţe în exprimările hematologice în funcţie de programul experimental aplicat, glanda pineală exercitând un anumit control al heterofilelor prin hormonul melatonină.

Cuvinte cheie: curcan, hematologie, fotoperioadă