Nicoleta Isfan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSES OF GENETIC MARKERS IN ROMANIAN BLACK SPOTTED CATTLE BREED

Nicoleta Isfan, S.E. Georgescu, Mariana Rebedea, Ioana Nicolae, Monica Marin, Marieta Costache, Dana Popa

Abstract
The genetic diversity found in domestic breeds allows farmers to develop new characteristics in response to changes in the environment, the appearance of diseases, or of modifications in market conditions. Microsatellite markers are more likely than other methods to be used in order to detect small differences between populations due to their high levels of allelic variation, due to their capacity to differentiate between overall heterozygosity and the mean number of alleles. Genetic characterization of Romanian Black Spotted population was made using eleven microsatellites: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225, and BM1824. They were chosen based upon the polymorphism detected in other breeds. The observed heterozygosity was 0.664 and the expected heterozygosity 0.749. Hardy-Weinberg equilibrium was tested and for TGLA53 locus we observed a significant deviation. The study of eritrocitary antigenic configuration is mainly used for establishing the animal identity and genetic characterization. The interpretation of electrophoresis graphs had detected two categories of individuals: homozygous for genes TfD and heterozygous TfA/TfD have been identified on seric transferring locus. The two genetic categories are genetically determined by the presence, at the Haemoglobin locus, of two categories of genes, HbA and HbB.

Key words: microsatellites, allele frequency, blood phenogroups, transferring, haemoglobin


ANALIZA UNOR MARKERI GENETICI LA RASA DE TAURINE BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ

Nicoleta Isfan, S.E. Georgescu, Mariana Rebedea, Ioana Nicolae, Monica Marin, Marieta Costache, Dana Popa

Rezumat
Diversitatea genetică identificată la rasele de animale domestice permite crescătorilor să dezvolte noi caracteristici ca răspuns la schimbările din mediul înconjurător, la existenţa maladiilor genetice sau la modificările cerinţelor pieţii de desfacere a produselor. Markerii microsateliţi sunt recomandaţi spre a fi utilizaţi în vederea detectării diferenţelor dintre populaţii datorită nivelului crescut de variabilitate şi datorită capacităţii lor de a diferenţia prin heterozigoţia generală şi numărul mediu de alele. Caracterizarea genetică a populaţiei de Bălţata cu negru românească s-a făcut folosind 11 microsateliţi: TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA126, TGLA122, INRA23, ETH3, ETH225, BM1824. Aceştia au fost aleşi pe baza polimorfismului detectat la alte rase de bovine. Heterozigoţia observată a fost de 0,664, iar cea estimată de 0,749. A fost testat echilibrul Hardy-Weinberg şi pentru locusul TGLA53 a fost observată o deviaţie semnificativă. Studiul configuraţiei antigenilor eritrocitari este utilizat în principal în vederea stabilirii identităţii animalelor şi caracterizării genetice a acestora. Interpretarea electroforezei a condus la identificarea a două categorii de indivizi în funcţie de genotipul de la locusul transferinelor serice, respectiv: homozigoţi pe gena TfD şi heterozigoţi TfA/TfD. În populaţia analizată au fost identificate două tipuri de hemoglobină (A şi AB) controlate genetic de genele HbA şi HbB.

Cuvinte cheie: microsateliţi, frecvenţa alelică, grupe sanguine, transferine serice, hemoglobină