I. BĂnĂŢean-Dunea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INTERDEPENDENCE BETWEEN DIFFERENT BODY SEGMENTS OF SCHNEIDER (ALBURNOIDES BIPUNCTATUS) POPULATION FROM NADRAG RIVER BASIN

I. Bănăţean-Dunea, M. Bura, A. Grozea, Silvia Patruica, Eliza Simiz

Abstract
Carrying out a research on a topic of this kind completes the missing elements from the literature in Romania and also depicts the native Schneider population from the Nădrag River basin. The biological material aged 3-5 has been collected through an electric fishing device from the basin of the Nădrag River, a river from the Banat Hydrographical Space, Timiş Hydrographical Basin. The number of collected individuals from the aquatic environment for the investigation was 60. After the collection, the biological material has been anesthetized with MS-222 for reducing stress induced by actions undergone within the working protocol. Any characteristic that regards the body development at Schneider females in the Nădrag River is directly proportional to the development of another characteristic. Thus one of the characters change, entails the change of other in the same direction. The most connections of Schneider females are positively connected with thresholds between p<0.05 and p<0.001. Insignificant correlations have been found between the length of the caudal peduncle and the length of the head (r= 0.808; p= 0.808) and between the body mass and the length of the mouth peak. (r= 0.276; p= 0.077). Regarding Schneider males it has been observed the fact that all connections between the analyzed characteristics are positively connected with thresholds between p<0.05 and p<0.001. The exception to this is the positive connection between the length of the mouth peak and the length of the caudal peduncle that is insignificant since it represents a threshold of p= 0.129 (p>0.05).

Key words: economic efficiency, intensive fattening, pigs


INTERDEPENDENŢA DINTRE DIFERITE SEGMENTE CORPORALE LA POPULAŢIA DE BELDIŢĂ (ALBURNOIDES BIPUNCTATUS) DIN BAZINUL RÂULUI NĂDRAG

I. Bănăţean-Dunea, M. Bura, A. Grozea, Silvia Patruica, Eliza Simiz

Rezumat
Abordarea unui subiect de acest gen completează elementul lipsă din literatura de specialitate din România şi totodată caracterizează populaţia nativă de beldiţă din bazinul râului Nădrag. Materialul biologic în vârstă de 3-5 ani a fost prelevat prin intermediul unui aparat de pescuit electric din bazinul râului Nădrag, râu care face parte din Spaţiul Hidrografic Banat, Bazinul Hidrografic Timiş. Numărul de indivizi prelevaţi din mediul acvatic pentru investigare a fost de 60. După prelevare, materialul biologic a fost anesteziat cu MS-222 pentru a reduce stresul indus de activităţile de manipulare cuprinse în protocolul de lucru. Orice caracter care vizează dezvoltarea corporală la femelele de beldiţă din râul Nădrag se află în raport direct proporţional cu dezvoltarea unui alt caracter. În felul acesta modificarea unuia dintre caractere, atrage după sine modificarea celuilalt, în acelaşi sens. Majoritatea legăturilor la femelele de beldiţă sunt corelate pozitiv cu praguri cuprinse între p<0,05 şi p<0,001. Corelaţii nesemnificative s-au înregistrat între lungimea pedunculului caudal şi lungimea capului (r= 0,808; p= 0,808) şi între greutatea corporală şi lungimea botului (r= 0,276; p= 0,077). La masculii de beldiţă, s-a constatat faptul că toate legăturile dintre caracterele analizate sunt corelate pozitiv cu praguri cuprinse între p<0,05 şi p<0,001. Excepţia o face corelaţia pozitivă între lungimea botului şi lungimea pedunculului caudal care este nesemnificativă deoarece prezintă un prag de p= 0,129 (p>0,05).

Cuvinte cheie: Alburnoides bipunctatus, interdependenţă, râu, Nădrag