Doina TarcĂu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF ORGANIC INPUTS ON THE QUALITY OF FORAGES PRODUCED ON A GRASSLAND OF NARDUS STRICTA L. AND FESTUCA RUBRA L

Doina Tarcău, M. Stavarache, C. Samuil, V. Vîntu

Abstract
While on permanent grassland of Dorna Depression have been conducted numerous studies to increase their productivity, the studies on the quality of these forages are rather few and incomplete. The study aimed to assess the quality of forages obtained from a permanent grassland of Dorna Depression under the influence of organic fertilization. The experience was monofactorial in three repetitions, located on a grassland of Nardus stricta L. and Festuca rubra L, at an altitude of 940 m and 10% slope, to follow the effect of fertilization with 20-50 t / ha manure, applied annually or every 2 years, on the chemical composition of the forage. Samples were gathered in 2010 and 2011 and were analyzed for dry matter (DM), organic matter (OM), crude fat (GB), crude protein (PB), crude ash (CA), fiber content by treatment with neutral detergent (NDF), fiber content by treatment with acid detergent (ADF), sulphuric lignin content (ADL), total phosphorus and calcium, applying standardized methods. Analyses conducted allowed calculation of parameters to estimate the quality of forages, such as the total digestible nutrients (TDN), net energy (NE) and relative nutritional value (RFV). It was observed that fertilization with manure resulted in an increase in crude protein content and lower NDF and ADF values compared with the control variant, depending on the dose of fertilizer and year of experimentation. Thus, in 2010 PB content increased from 9.79% to 10.11 to 12.72%, NDF and ADF decreased from 54.75% to 53.99-46.57%, and from 50.07 to 39.93-38.07%,respectively, and in 2011 PB increased from 8.83% to 9.23 to 10.50%, while NDF and ADF, decreased from 54.78% to 52.80 - 48.99%, and from 53.96% la 45.18 - 40.11%, respectively. The values of the investigated parameters indicate an improvement in forages quality.

Key words: Fertilization, forages, quality, nutritional value


INFLUENŢA INPUTURILOR ORGANICE ASUPRA CALITĂŢII FURAJELOR OBŢINUTE PE O PAJIŞTE DE NARDUS STRICTA L. ŞI FESTUCA RUBRA L

Doina Tarcău, M. Stavarache, C. Samuil, V. Vîntu

Rezumat
Dacă pe pajiştile permanente din Depresiunea Dornelor s-au efectuat numeroase observaţii referitoare la creşterea productivităţii, studii referitoare la calitatea furajelor obţinute de pe aceste suprafeţe sunt destul de puţine şi incomplete. Acest studiu a avut ca obiectiv evaluarea calităţii furajelor obţinute de pe o pajişte permanentă din Depresiunea Dornelor, sub influenţa fertilizării organice. Experienţa a fost monofactorială, în trei repetiţii, amplasată pe o pajişte de Nardus stricta L. şi Festuca rubra L., situată la o altitudine de 940 m şi cu panta de 10%, în care s-a urmărit efectul fertilizării cu 20-50 t/ha gunoi de grajd, aplicat anual sau la 2 ani, asupra compoziţiei chimice a furajului. Probele au fost recoltate în anii 2010 şi 2011 şi au fost analizate pentru substanţa uscată (SU), substanţa organică (OM), grăsimea brută (GB), proteina brută (PB), cenuşa brută (CenB), conţinutul de fibre prin tratare cu detergent neutru (NDF), conţinutul de fibre prin tratare cu detergent acid (ADF), conţinutul de lignină sulfurică (ADL), şi fosfor total, aplicând metode standardizate. Analizele efectuate au permis calcularea unor parametri pentru estimarea calităţii furajului, cum ar fi: conţinutul total de nutrienţi digestibili (TDN), energia netă (NE) şi valoarea nutritivă relativă (RFV). S-a observat că fertilizarea cu gunoi de grajd a determinat o creştere a conţinutului de proteină brută şi o scădere a valorilor NDF şi ADF comparativ cu varianta martor, în funcţie de doza de fertilizare şi anul de experimentare. Astfel, în anul 2010 conţinutul în PB a crescut de la 9,79% la 10,11-12,72%, cel de NDF şi ADF a scăzut de la 54,75% la 53,99-46,57%, respectiv de la 50,07% la 39,93-38,07%, iar în anul 2011 PB a înregistrat creşteri de la 8,83% la 9,23-10,50%, în timp ce NDF şi ADF au scăzut de la 54,78% la 52,80 - 48,99%, respectiv la 53,96% la 45,18 - 40,11%. Valorile parametrilor investigaţi indică o îmbunătăţire a calităţii furajelor.

Cuvinte cheie: fertilizare, furaje, calitate, valoare nutritivă