D. Cozma

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS REGARDING THE STUDY OF PRODUCTIVE LONGEVITY OF A BNR POPULATION FROM DOAGA FARM, VRANCEA COUNTY

D. Cozma, V. Ujică, C.E. Nistor Ioana Raluca Pântia, I. Nistor, Ancuţa Elena Coşuleanu

Abstract
From the analysis of literature regarding the cattle's longevity resulted that the research, with implications of genetic and economic aspects in dairy cows exploitation, is still a poor chapter, so the theme it is well motivated and very actual. Regarding the productive longevity study at BNR breed from Doaga Farm, Vrancea County, resulted that the duration of productive life (productive longevity) at those 167 cows which finished their productive career was of 997.12 days. The cows from this farm were exploited, in average, only 3.26 normal lactations and did not give the maximum potential of production in exploitation period. At the studied population the production usage index of the cows had a mean value of 83.83% close to the one for a dairy cow farm. Average production was of 22,927.96 kg of milk, with limits of 28,175.58 kg at cows from at indigenous bulls and 21,485.86 kg at the ones from imported bulls. Having in view the productive lifetime at the studied population we obtain a quantity of 22.93 kg milk per day of productive life, respectively 22.09 kg/day at the daughters of indigenous bulls and 23.26 kg milk/day at the daughters of imported bulls. From the analysis of survival percentage through "Survival Analysis" resulted that after first lactation remain only 76.1% from initial herd, and after first four lactations 14.4%. Survived till lactation sixth only 6 cows (3.6%) from the initial herd and a descendant cow from an imported bull survived seven lactations. A detailed analysis of the out of herd exists enlightened on the first place the alteration of reproductive function followed by the alteration of udder and members, as imperious consequence of the influence of technological exploitation factors, poor management and in a low measure by the genetic factors.

Key words: productive longevity, BNR, milk production


CONTRIBUŢII LA STUDIUL LONGEVITĂŢII PRODUCTIVE A VACILOR BNR DIN FERMA DOAGA - VRANCEA

D. Cozma, V. Ujică, C.E. Nistor Ioana Raluca Pântia, I. Nistor, Ancuţa Elena Coşuleanu

Rezumat
Din analiza surselor bibliografice privind longevitatea la taurine a rezultat că cercetările, cu implicaţiile de natură genetică şi economică în exploatarea vacilor de lapte constituie, încă, un capitol deficitar în literatura de specialitate, astfel că tema abordată apare foarte bine motivată şi cât se poate de actuală. Cu privire la studiul longevităţii productive la rasa BNR din ferma Doaga Vrancea, a rezultat că durata vieţii productive (longevitatea productivă) la cele 167 vaci care şi-au încheiat cariera de producţie, a fost de 997,12 zile. Vacile din această fermă au fost exploatate, în medie, numai 3,26 lactaţii normale şi nu şi-au exprimat potenţialul maxim de producţie în perioada de exploatare. În populaţia studiată indicele de utilizare în producţie a vacilor a avut valoarea medie de 83,83% apropiată de cea optimă pentru o fermă de vaci pentru lapte. Producţia medie pe viaţă productivă a fost de 22927,96 kg lapte, cu limite de 28175,58 kg la vacile provenite din tauri indigeni şi 21485,86 kg la cele provenite la tauri de import. Având în vedere durata vieţii productive în populaţia studiată revine 22,93 kg lapte pe zi de viaţa productivă, respectiv 22,09 kg/zi la fiicele taurilor indigeni şi 23,26 kg lapte/zi de viaţă la fiicele taurilor de import. Din analiza procentului de supravieţuire prin metoda "Survival Analysis" a rezultat că după prima lactaţie a rămas 76,1% din efectivul iniţial, iar după primele patru lactaţii 14,4%. Au supravieţuit până la lactaţia a VI-a numai 6 vaci (3,6%) din efectivul iniţial, iar o vacă descendentă din taur de import a supravieţuit şapte lactaţii. O analiză în detaliu a cauzelor de reformă evidenţiază pe primul loc alterarea funcţiei de reproducţie, urmată de cea a ugerului şi a membrelor, ca urmare a influenţei hotărâtoare a factorilor tehnologici de exploatare, a managementului deficitar şi într-o mai mică măsura a factorilor genetici.

Cuvinte cheie: longevitate productivă, Bălţată cu negru românească, producţie de lapte