Cristina Gabriela Radu-Rusu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECTS OF THE HOUSING SYSTEM APPLIED IN LAYING HENS REARING, ON THE EXTERNAL QUALITY OF TABLE EGGS

Cristina Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, R.M. Radu-Rusu, Aida Albu

Abstract
In order to investigate the possibilities to adapt the alternative technological systems approved by the E.U. laws in table eggs production, at small scale farms, a more extended study was carried out. This paper is a comparative synthesis of the results related to external quality of the eggs (weight, shape index, shell traits) produced within three different rearing systems: conventional batteries (group CB-100 eggs), improved cages (group IC-100 eggs) and free range (group FR-100 eggs). Hens were fed a standard layer mixed feed, completed with green mass from a fenced pasture, in the FR system. Investigation methodology comprised modern, standard methods, usually applied worldwide in this research field. Statistics were used to process the acquired data, using ANOVA single factor method. Eggs weight varied between 57.49 ± 0.73g (CB) and 60.99 ± 0.78 g (FR) (no statistic significance), while shape index scored 74.36 ± 0.27% (FR), 77.03 ± 0.39% (CB) and 78.34 ± 0.40% (CI) and significance was noticed. Shell area was calculated within the 64.22 ± 0.52cm2 - 69.05 ± 0.60cm2 interval (CB vs. FR groups). Shell gauge presented a reversed dynamics, thus the thickest shells were measured in CB and IC groups (0.38-0.39 mm) and the thinnest ones in FR group (0.33 mm). Of all analyzed eggs, 24% presented shell faults in FR group (mainly marbled shells), 14 % in IC group and 13 % in CB group (2% eggs without shell). These differences, including shell faults issues, suggest an influence of the housing system on eggs external quality. However, other influential factors (age and genotype differences between groups) should be removed before stating a final conclusion on the investigated topic.

Key words: conventional batteries, improved cages, free range, eggshell, quality


EFECTELE SISTEMULUI TEHNOLOGIC UTILIZAT ÎN CREŞTEREA GĂINILOR OUĂTOARE, ASUPRA CALITĂŢII EXTERNE A OUĂLOR DE CONSUM

Cristina Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, R.M. Radu-Rusu, Aida Albu

Rezumat
În scopul investigării posibilităţilor de adaptare a sistemelor tehnologice alternative aprobate de legislaţia U.E. pentru producţia de ouă consum în ferme de dimensiuni reduse, a fost organizat un studiu mai amplu. Lucrarea oferă o sinteză comparativă a rezultatelor legate de calitatea externă (greutate, indice format, caracteristici ale cojii minerale) a ouălor produse în cadrul a trei sisteme diferite de creştere: baterii convenţionale (lotul CB-100 ouă), cuşti îmbunătăţite (lotul IC-100 ouă) şi free range (lotul FR-100 ouă). Păsările au fost hrănite cu nutreţ combinat standard destinat găinilor ouătoare, cu adaos de masă verde de pe o pajişte îngrădită, în cazul sistemului FR. Metodologia de cercetare a inclus metode moderne, standard, utilizate la nivel mondial în studiile de acest tip. Pentru procesarea datelor obţinute s-a efectuat calculul statistic, prin metoda ANOVA unifactorial. Greutatea ouălor s-a situat între valorile de 57.49 ± 0.73g (CB)şi 60.99 ± 0.78 g (FR) (fără semnificaţie statistică), în timp ce indicele formatului a atins 74.36 ± 0.27% (FR), 77.03 ± 0.39% (CB) şi 78.34 ± 0.40% (CI), înregistrându-se semnificaţie statistică. Calculul suprafeţei cojii a dat rezultate în intervalul 64.22 ± 0.52cm2 - 69.05 ± 0.60cm2 (lotul CB vs. FR). Grosimea cojii a prezentat o dinamică inversă, astfel că cele mai mari valori s-au măsurat la ouăle din loturile CB şi IC (0.38-0.39 mm) iar cele mai reduse pentru cele din lotul FR (0.33 mm). Din toate ouăle analizate, 24% au prezentat defecte ale cojii, în cazul grupului FR (în principal datorate cojii marmorate), 14 % în cazul lotului IC şi 13 % în lotul CB (2% ouă fără coajă). Aceste diferenţe, inclusiv, problemele de calitate a cojii, sugerează prezenţa unei influenţe a sistemului tehnologic utilizat asupra calităţii externe a ouălor. Cu toate acestea şi alţi factori de influenţă (diferenţele de vârstă şi genotip dintre loturi) ar trebui controlaţi, înainte de a formula o concluzie finală cu privire la tematica abordată.

Cuvinte cheie: baterii convenţionale, cuşti îmbunătăţite, free range, coaja minerală, calitate