Carmen Georgeta Nicolae

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE ICHTYOFAUNA STRUCTURES FROM THREE NATURA 2000 SITES, BETWEEN NOVEMBER-DECEMBER 2010

Carmen Georgeta Nicolae, Tania Zaharia, V. Maximov, V. Niţă, D. Micu, Şt. Diaconescu, V. Cristea, Monica Marin, Dana Popa, R.A. Popa

Abstract
The current common fisheries policy allows a better integration of requirements for environmental protection in fisheries management, which contributes directly to achieving the objectives of the "Birds" and "Habitats". Marine Natura 2000 sites designated as Special Areas of Conservation (approved by the European Commission Decision 2009/92/EC), which were the subject of this study are: ROSCI 0269 Vama Veche - 2 Mai, ROSCI 0273 Marine area from Capul Tuzla; ROSCI 0237 Submarine structures methanogenic Sf. Gheorghe. In order to achieve a complete inventory of the species as present in the marine Natura 2000 sites under study were organized and conducted research expeditions at sea and along the coast, in the SCI survey sites to make fishing and levies biological samples, measurements and sampling. Ichthyofauna has been used to study samples extracted randomized study, which is part of the general population, but provides sufficient information to characterize the entire population. Fisheries science has shown the greatest diversity in ROSCI 0269 Vama Veche - 2 Mai (20 species) and lowest in ROSCI 0273 Marine area from Capul Tuzla (2 species). These data are considered preliminary, future research will illustrate the correct situation in all sites.

Key words: ichtyofauna, marine sites, Natura 2000


CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA IHTIOFAUNEI DIN TREI SITURI MARINE NATURA 2000, ÎN PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2010

Carmen Georgeta Nicolae, Tania Zaharia, V. Maximov, V. Niţă, D. Micu, Şt. Diaconescu, V. Cristea, Monica Marin, Dana Popa, R.A. Popa

Rezumat
Actuala politică comună în domeniul pescuitului, permite o mai bună integrare a cerinţelor în materie de protecţie a mediului în gestionarea pescuitului, ce contribuie, în mod direct la atingerea obiectivelor Directivelor "Păsări" şi "Habitate". Siturile marine Natura 2000, desemnate ca arii speciale de conservare (aprobate de catre Comisia europeana prin Decizia 2009/92/CE), care au făcut obiectul prezentului studiu sunt urmatoarele: ROSCI 0269 Vama Veche - 2 Mai; ROSCI 0273 Zona marină de la Capul Tuzla; ROSCI 0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe. În vederea realizării unui inventar cât mai complet al speciilor prezente în siturile marine Natura 2000 luate în studiu, s-au organizat şi efectuat expediţii de cercetare pe mare şi de-a lungul litoralului, în zona SCI-urilor pentru efectuarea pescuitului de sondaj si prelevari de probe biologice, masuratori şi prelevarea eşantioanelor. Pentru studiul ihtiofaunei s-a folosit metoda studierii eşantioanelor extrase randomizat, care reprezintă o parte din ansamblul populaţiei, dar care oferă suficiente informaţii pentru a caracteriza întreaga populaţie. Pescuitul ştiinţific a evidenţiat cea mai mare diversitate in ROSCI 0269 Vama Veche - 2 Mai (20 de specii) şi cea mai scăzută în ROSCI 0273 Zona marină de la Capul Tuzla (2 specii). Aceste date se consideră preliminare, urmând ca cercetările viitoare să ilustreze corect, situaţia existentă în toate siturile.

Cuvinte cheie: ihtiofauna, Natura 2000, situri marine