Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FOR STRENGTHENING OF RESISTANCE
TO DISEASES OF HONEYBEE COLONIES APIS MELLIFERA

Valentina Cebotari, I. Toderaş, I. Buzu

Abstract
The purpose of researches lies in cultivation and testing the bee food for some nutritional supplements (remedies) with high content of biologically active substances, in particular of proteins and microelements (Fe and Se), and working out the processes for bee families feeding in order to strengthen their resistance to overwinter and diseases. So, was cultivated the strain of cyanobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02 in presence of selenite of Fe (III) hex hydrate - FeSeO3 6H2O, given as part of nutritious environment in amount of 30 to 35 mg/L, first three days of cultivation. Subsequently, was obtained the extract from nominated biomass, by extracting of biologically active substances with an alcoholic solution of 20 to 30%, with sediment isolation from supernatant, drying of isolated sediment, double extracting with 0.45% NaOH solution of biologically active substances, combining of obtained supernatants and making of dialyze up to 7.5 - 8.5 pH, and finally obtaining the supplement, named by us "Apispir+Fe+Se". At the end of august 2010 and early April 2011, have been carried out comparative testing experiences of this supplement on bee colonies from three batches (table), within ten families in each batch. Test results have shown that feeding bees with nutritional supplement "Apispir+Fe+Se", at the end of august, during reduced harvest, has contributed to significantly higher overwintering resistance with 10.5 - 19.5% (P<0.001). Feeding bees with nutritional supplement "Apispir+Fe+Se", in the spring, at the beginning of April, during reduced harvest, has contributed to significantly higher disease resistance of bee colonies (measured by the test of hygiene speed and removal of dead brood from the comb cells), on the 15th day - with 8.4 - 18.5% (P<0.001). Disease resistance remained higher at experimental groups also in June. Bee colonies from IIIrd experimental group, which have got in food nutritional supplement "Apispir+Fe+Se", had a higher resistance to diseases, compared with IInd and Ist batches, with 7.9 to 15.5% (P<0.001). The generalized result of using the nutritional supplement "Apispir+Fe+Se" consists in strengthening the bee immunity, conducting to their higher overwintering and disease resistance, also decreasing of their morbidity and mortality.

Key words: substances, biological, active, resistance, diseases, overwintering, bees


UTILIZAREA SUBSTANŢELOR BIOLOGIC ACTIVE PENTRU FORTIFICAREA REZISTENŢEI LA BOLI A FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA

Valentina Cebotari, I. Toderaş, I. Buzu

Rezumat
Scopul cercetărilor constă în cultivarea şi testarea în hrana albinelor a unor suplimente nutritive (remedii) cu conţinut sporit de substanţe biologic active, în special de proteine şi microelemente (Fe şi Se), şi elaborarea procedeelor de hrănire a familiilor de albine pentru fortificarea imunităţii, creşterea rezistenţei lor la iernare şi la boli. A fost cultivată tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 în prezenţa selenitului de Fe(III) hexahidrat - FeSeO3 6H2O, administrat în componenţa mediului nutritiv, în cantitate de 30...35 mg/L, în primele trei zile de cultivare. Ulterior, a fost obţinut extractul din biomasa nominalizată, prin extragerea substanţelor biologic active cu soluţie alcoolică de 20.. 30%, cu separarea sedimentului de supernatant, uscarea sedimentului separat, extragerea dublă cu soluţie de NaOH de 0,45 % a substanţelor biologic active, unirea supernatantelor obţinute şi efectuarea dializei până la pH 7,5...8,5 cu obţinerea suplimentului final, numit de noi "Apispir+Fe+Se". La sfârşitul lunii august 2010 şi începutul lunii aprilie 2011, au fost desfăşurate experienţe de testare comparativă a acestuia pe familii de albine din trei loturi (tabel), câte 10 familii în fiecare lot. Rezultatele testării au demonstrat că hrănirea albinelor cu suplimentul nutritiv "Apispir+Fe+Se", la sfârşitul lunii august, în perioada deficitară de cules, a contribuit la creşterea semnificativă a rezistenţei la iernare cu 10,5...19,5 % (P<0,001). Hrănirea albinelor cu suplimentul nutritiv "Apispir+Fe+Se", primăvara, la începutul lunii aprilie, în perioada deficitară de cules, a contribuit la creşterea semnificativă a rezistenţei la boli a familiilor de albine (evaluată prin testul vitezei de igienă şi de eliminare a puietului mort din celulele fagurelui), la a 15 zi - cu 8,4...18,5 % (P<0,001). Rezistenţa la boli s-a menţinut mai mare la familiile din loturile experimentale şi în luna iunie. Familiile de albine din lotul III experimental, care au primit în hrană suplimentul nutritiv "Apispir+ Fe+Se", aveau o rezistenţă la boli mai mare, comparativ cu lotul II şi I, cu 7,9 ... 15,5 % (P<0,001). Rezultatul generalizat al utilizării suplimentului nutritiv "Apispir+ Fe+Se" constă în fortificarea imunităţii albinelor, soldată cu creşterea rezistenţei acestora la iernare şi la boli, diminuarea morbidităţii şi mortalităţii lor.

Cuvinte cheie: substanţe, biologic, active, rezistenţă, boli, iernare, albine