Roxana Gavril

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF STORAGE TIME AND TEMPERATURE ON HEN EGG QUALITY

Roxana Gavril, M.G. Usturoi

Abstract
Some results of a research, concerning the influence of the microclimate factors during eggs storage period on some specific physical and microbiological quality indices of the commercial consumption eggs, are presented within the paper. In order to achieve the study goal, were analyzed eggs from two known hybrids, respectively Lohmann Brown and Lohmann White, each divided into three different groups, but differentiated by microclimate factors insured during the storage (+4°C, RH 90%; +6°C, RH 65% and the last one was stored at +20 ± +25°C and a relative humidity of 40-50%.). The storage period counted 35 days and the quality assessments were done at the beginning of the period and then, at each 7 days. The microbiological indices were determinate on the start of the project and at the end. The comparative analysis of the studied physical quality factors indicated that the largest changes occurred in eggs belonged to Lohmann White hybrid stored at +20 ± 25°C / RH 40-50%. So regarding the weight of eggs, the losses were of -9.01%, while at the eggs of Lohmann Brown hybrid were recorded losses of -8.81%. Differences were the same for all the analysed physical indices. More important is the fact that keeping the eggs at high temperatures leads to a multiplication of existed germs on the mineral eggshell, finally favouring their passing through protection barriers and contaminating the egg content. For the eggs with brown shell stored in refrigeration regime (+4°C/RH 90%) contamination was only of 5.49% face to the initial charge, in comparison with 48.46% as it was the increase of the germs at the batch of eggs stored at high ambient temperatures (+20 ÷ +25°C / RH 40-50%).

Key words: eggs, quality, storage


EFECTUL TIMPULUI DE DEPOZITARE ŞI A TEMPERATURII ASUPRA CALITĂŢII OUĂLOR DE GĂINĂ

Roxana Gavril, M.G. Usturoi

Rezumat
În această lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu referitor la influenţa factorilor de microclimat asiguraţi pe timpul depozitării asupra unor indici fizici şi microbiologici de calitate specifici pentru ouăle destinate consumului public. Pentru realizarea scopului propus, au fost analizate ouă provenite de la doi hibrizi cunoscuţi respectiv, Lohmann Brown şi Lohmann White, împărţite în câte trei loturi diferenţiate însă prin factorii de microclimat asiguraţi pe parcursul păstrării acestora (+4°C / U.R. 90%, +6°C / U.R. 65% şi +20 ± +25°C / U.R. 40-50%). Depozitarea ouălor s-a făcut pe o perioadă de 35 de zile, determinările indicilor fizici de calitate realizându-se la început stocării şi apoi la fiecare 7 zile. Indicii microbiologi (NTG coajă minerală / NTG melanj) au fost determinaţi la începutul stocării şi la sfârşitul acesteia. Analiza comparativă a indicilor fizici determinaţi a indicat faptul că cele mai mari modificări au apărut la ouăle provenite de la hibridul Lohmann White păstrate la +20 ± +25°C / U.R. 40-50%. Astfel în ceea ce priveşte greutatea ouălor, pierderile au fost de -9,01%, pe când ouăle provenite de la hibridul Lohmann Brown au inregistrat pierderi de -8,81%. Diferenţele s-au păstrat pentru toţi indicii fizici analizaţi. Mai important este faptul că menţinerea ouălor la temperaturi ridicate conduce la multiplicarea germenilor existenţi pe coaja minerală, favorizând în cele din urmă trecerea acestora prin barierile de protecţie existente şi contaminând conţinutul oului. Pentru ouăle cu coaja brună păstrate în regim de refrigerare (+4°C / U.R 90%) contaminarea a fost de numai 5,49% faţă de încărcătura iniţială, comparativ cu 48,46% cât a fost creşterea numărului de germeni la lotul cu ouă depozitate la temperaturi ambientale ridicate (+20 ÷ +25°C / U.R. 40-50%).

Cuvinte cheie: ouă, calitate, depozitare