N. Cutova

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF THE CARABAŞĂ BREED UPON THE MILK AND MEAT PRODUCTIONS OF THE MERINOS SHEEP FROM DOBROGEA

N. Cutova, R. Răducu, A. Ida, Alina Nicolescu, Ana Enciu

Abstract
Taking into account the concerns of the sheep breeders from Dobrogea and the trends of promoting the breeding and exploiting the Carabaşă sheep for the milk and meat production, the work aimed, through these researches developed at ICDCOC Palas-Constanţa and private breeders to establish the influence of Carabaşă breed upon Merinos sheep. The working methods had as main activities, the following:
- monthly control of the milk production and establishing the total production by summing the milk production during milking period at the production of milked milk;
- determining the potential for meat production proportionally to the body development and capacity of fattening.
Achieving at Carabaşă sheep a total milk production of 169.0 l/head, out of which 86.7 l/head were merchandise milk justify the presence and spreading of Carabaşă breed in Dobrogea. Also, the made appreciations concerning the capacity of fattening at Carabaşă breed and at the half-breeds of Carabaşă x Merinos, recommend their efficient exploitation for the meat production. As a general conclusion, the capacity of milking, the results regarding the breeding of young sheep and the obtained milk production recommend the keeping of the effective of Carabaşă sheep in Dobrogea area and their use at the improvement of the Merinos local sheep effectives by crossbreeding.

Key words: Carabaşă, half-breeds


INFLUENŢA RASEI CARABAŞĂ ASUPRA PRODUCŢIILOR DE LAPTE ŞI CARNE A OVINELOR MERINOS DIN DOBROGEA

N. Cutova, R. Răducu, A. Ida, Alina Nicolescu, Ana Enciu

Rezumat
Având în vedere preocupările crescătorilor de oi din Dobrogea şi tendinţele promovării, creşterii şi exploatării ovinelor Carabaşă pentru producţia de lapte şi carne, lucrarea şi-a propus ca prin cercetările efectuate în cadrul ICDCOC Palas-Constanţa şi crescătoriile private să stabilească influenţa rasei Carabaşă asupra ovinelor Merinos.
Metodele de lucru au cuprins ca principale activităţi:
- controlul lunar al producţiei de lapte şi stabilirea producţiei totale prin însumarea producţiei de lapte din perioada de alăptare şi a producţiei de lapte muls;
- determinarea potenţialului pentru producţia de carne în raport cu dezvoltarea corporală şi capacitatea de îngrăşare.
Realizarea la oile Carabaşă a unei producţii totale de lapte de 169,0 litri/cap., din care marfă 86,7 litri/cap justifică prezenţa şi extinderea rasei Carabaşă în Dobrogea.
Deasemenea aprecierile efectuate referitoare la capacitaea de îngrăşare la rasa Carabaşă cât şi la metişii Carabaşă x Merinos, recomandă exploatarea eficientă a acestora pentru producţia de carne.
Ca o concluzie generală, capacitatea de alăptare, rezultatele privind creşterea tineretului ovin şi producţia de lapte obţinută recomandă menţinerea efectivului de ovine Carabaşă în zona Dobrogea şi folosirea acestora la ameliorarea prin încrucişare a efectivelor locale de ovine Merinos.

Cuvinte cheie: Carabaşă, metişi