Lucia DĂnĂilĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THICKNESS AND STRUCTURE OF 1ST ORDER MUSCULAR FASCICLES, AT BROILER CHICKENS "Ross - 308"

Lucia Dănăilă, I. Vacaru-Opriş, Rodica Dănăilă

Abstract
To effectuate the histological studies on meat gathered from broiler chickens "Ross - 308", reared at S.C. "Avi-Top" S.A. Iaşi, were choose 4 (four) somatic muscles, considered to be representative for the provenience anatomical regions. Because we want to make a detailed characterization of the quality of the analysed muscles under histological aspect were determinate also the main dimensional elements of 1st order muscular fascicles (great diameter - µ; small diameter - µ; average diameter - µ; rate DM/Dm and square area per transversal section - µ2), together with the number of muscular fibres and myocytes density-nr.f.m./mm2. Generally, from the obtained data resulted, as it was normal, a directly proportional rate between the values of dimensional elements of myocytes from the studied muscles and the ones calculated for 1st order muscular fascicles. Exception from the rule, was at medial gastrocnemius muscle at which the square area on transversal section of 1st order muscular fascicles was of only 58,440.94 ± 8,025.92 µ2, at both sexes, face to 184,831.65 ± 24,457.19 µ2, at both sexes, in profound pectoral muscle and of 66,387.97 ± 15,437.73 µ2, at both sexes, in superficial pectoral muscles.

Key words: bird's meat, muscles, histology


CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA GROSIMEI ŞI STRUCTURII FASCICULELOR MUSCULARE DE ORDINUL I, LA PUII BROILER DE GĂINĂ "Ross - 308"

Lucia Dănăilă, I. Vacaru-Opriş, Rodica Dănăilă

Rezumat
Pentru efectuarea studiilor histologice ale cărnii provenite de la puii broiler de găină "Ross - 308", crescuţi în S.C. "Avi-Top" S.A. Iaşi, au fost aleşi 4 (patru) muşchi somatici, consideraţi reprezentativi pentru zonele anatomice de provenienţă. Din dorinţa de a se putea face o caracterizare mai detaliată a calităţii muşchilor analizaţi sub aspect histologic au fost determinate şi principalele elemente dimensionale ale fasciculelor musculare de ordinul I (diametrul mare- µ; diametrul mic- µ; diametrul mediu- µ; raportul DM/Dm şi aria pe secţiune transversală- µ2), alături de numărul de fibre musculare şi de densitatea miocitelor-nr.f.m./mm2. În general, din datele obţinute a reieşit, aşa cum era firesc, un raport direct proporţional între valorile elementelor dimensionale ale miocitelor din muşchii studiaţi şi cele calculate pentru fasciculele musculare de ordinul I. Excepţie de la regulă a făcut muşchiul gastrocnemian medial, la care aria pe secţiune transversală a fasciculelor musculare de ordinul I a fost de numai 58.440,94 ± 8.025,92 µ2, la ambele sexe, faţă de 184.831,65 ± 24.457,19 µ2, la ambele sexe, în muşchiul pectoral profund şi de 66.387,97 ± 15.437,73 µ2, la ambele sexe, în muşchiul pectoral superficial.

Cuvinte cheie: carne de pasare, muşchi, histologie