I. Buzu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE MODEL OF MOLDAVIAN KARAKUL LAMBS OF REQUESTED TYPE

I. Buzu

Abstract
The purpose of researches is to identify the types of Karakul lambs models of requested type and elaboration of their construction method. The analysis was made of Karakul lambs valuation, results in the sheep herd of National Institute of Zootechnic and Veterinary Medicine (Maximovca, county Anenii Noi). Based on the assessment of the analysis results of the characters manifestation degree have been calculated main genetic parameters of Karakul lambs. Genetic parameters were used to develop credible borders, of characters and attributes for the model of requested type of lamb and calculation of prognostic of selection effect. The following models have been defined for individual's selection in batches and breeding cores: the male model for own breeding; the male model for third breeding (breeding for marketing); * female model for own breeding; ** female model for third breeding (breeding for marketing). For each of these animal models have been set optimal parameters of credible borders (minimum requirements, which are very strict for all models of lambs and, maximum permissible, which relates only to some characters and models) of selection characters and properties. Most stringent requirements were set out in model selection for male lamb of own breeding. The minimum acceptable level limits of characters manifestation and morpho-productive features for lambs selection in this batch are: V1,min ≥ M+1,8 · σ. All lambs of this model had to be hornless. The intensity selection of these individuals model is very high and compiles 3-4%. The second model - female model for own breeding includes minimum and easier requirements, compared with the male model, but quite high, characteristic for best part of plus-variants. Their value is: V2,min ≥ M+0.2 · σ. The third model of lambs is the male for third breeding male, it has the level of characters and features manifestation content within following limits: V3,min ≥ M-0,2 · σ and V3,max < M+1,8 · σ. In this lambs model were included best part of I class muttons (V3,min ≥ M-0,2 · σ) and the remaining part (with exception of V1 mutton) of the upper class (elite). The fourth model of lambs is a female for third breeding, with the level of characters and features manifestation, content within following limits: V4,min = class II and V4,max < M+0,2 · σ. Ewe lambs of this model are included in breeding batch for genitor material's marketing and it's reproduction at third farms. It was proposed to reduce the number of valuation characters by grouping them into 7 synthetic basic characters, after which would be possible to perform the selection.

Key words: model, selection, lamb, Karakul, characters, synthetic


MODELUL MIEILOR KARAKUL MOLDOVENESC DE TIP SOLICITAT

I. Buzu

Rezumat
Scopul cercetărilor constă în identificarea tipurilor de modele ale mieilor Karakul de tip solicitat şi elaborarea metodei de construire a acestora. A fost efectuată analiza rezultatelor bonitării mieilor Karakul în turma fermei de ovine a Institutului Naţional de Zootehnie şi Medicină Veterinară (Maximovca, r-nul Anenii Noi). Reieşind din analiza rezultatelor aprecierii gradului de manifestare a caracterelor, au fost calculaţi principalii parametri genetici ai populaţiei de miei Karakul. Parametrii genetici au fost utilizaţi la elaborarea graniţelor credibile ale caracterelor şi însuşirilor pentru modelul mielului de tip solicitat şi calcularea pronosticului efectului selecţiei. Au fost definite următoarele modele de miei pentru selectarea indivizilor în loturile şi nucleele de prăsilă: • modelul masculului pentru propria reproducţie; •• modelul masculului pentru terţă reproducţie (pentru comercializarea de prăsilă); * modelul femelei pentru propria reproducţie; ** modelul femelei pentru terţă reproducţie (pentru comercializarea de prăsilă). Pentru fiecare din aceste modele de animale, au fost stabiliţi parametrii optimi ai graniţelor credibile (cerinţele minime, care sunt foarte stricte pentru toate modelele de miei şi, maxime admisibile, care se referă doar la unele caractere şi modele) ale caracterelor şi însuşirilor de selecţie. Cele mai riguroase cerinţe au fost stabilite la selecţia modelului mielului mascul pentru propria reproducţie. Limitele nivelului minim admisibil de manifestare a caracterelor şi însuşirilor morfoproductive pentru selecţia mieilor în acest lot constituie: V1,min ≥ M+1,8 · σ. Toţi berbecuţii de acest model trebuiau să fie ciuţi (fără coarne). Intensitatea selecţiei indivizilor de acest model este foarte înaltă şi constituie 3-4 %. Al doilea model - modelul femel pentru propria reproducţie cuprinde cerinţe minime mai lejere, comparativ cu modelul mascul, dar destul de înalte, caracteristice pentru cea mai bună parte a plus-variantelor. Valoarea acestora constituie: V2,min ≥ M+0,2 · σ. Al treilea model de miei - mascul pentru terţă reproducţie, are nivelul de manifestare a caracterelor şi însuşirilor cuprinse în următoarele limite: V3,min ≥ M-0,2 · σ şi V3,max < M+1,8 · σ. În acest model de miei au fost incluşi cea mai bună parte de berbecuţi din cadrul clasei I şi partea restantă (cu excepţia berbecuţilor de modelul V1) din cadrul clasei superioare (elita). Al patrulea model de miei - femelă pentru terţă reproducţie, are nivelul de manifestare a caracterelor şi însuşirilor cuprinse în următoarele limite: V4,min = clasa II şi V4,max < M+0,2 · σ. Mieluţele de acest model sunt incluse în lotul de creştere pentru comercializarea materialului genitor de prăsilă şi reproducerea acestuia în terţe ferme. A fost propusă reducerea numărului caracterelor de bonitare prin gruparea lor în 7 caractere sintetice de bază, după care s-ar putea efectua selecţia.

Cuvinte cheie: model, selecţie, miel, Karakul, caractere. sintetice