A. Ida

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


IMPROVING THE MILK PRODUCTION AT THE BREEDS AND POPULATIONS OF SHEEP FROM VARIOUS GEO-CLIMATIC ZONES

A. Ida, P.G. Vicovan, R. Radu, Adriana Vicovan, N. Cutova, Ana Enciu

Abstract
The increasing demand for milk and diary products on internal and international markets determines the finding of certain solutions to increase such productions. An important solution is to obtain hybrids between local breeds from various geo- climatic areas and important specialized breeds. This paperwork presents the obtained results from crossbreeding of some effectives of local sheep from breeds like Milk Breed-Palas, Prolific Line-Palas, ţigaie, ţurcană, breed with rams from breeds specialized for milk production, Lacaune and Awassi. There were evaluated and compared under the aspect of total milk production and milked milk, the F1 hybrid sheep from the 5 obtained genotypes (lots of prim pars) with the local breeds (lots of prim pars). Four out of 5 obtained hybrids made at the first lactation a quantity of total and milked milk, significantly bigger than the local breeds. The obtained F1 hybrids, with productions which were superior to the local breeds will be the first links for certain new populations (lines, breeds) specialized for milk.

Key words: improvement, milk, sheep


AMELIORAREA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA RASELE ŞI POPULAŢIILE DE OVINE DIN DIFERITE ZONE PEDOCLIMATICE

A. Ida, P.G. Vicovan, R. Radu, Adriana Vicovan, N. Cutova, Ana Enciu

Rezumat
Cererea crescută pe pieţele interne şi internaţionale pentru lapte şi produse din lapte determină găsirea unor soluţii pentru sporirea acestei producţii. O soluţie importantă o constituie obţinerea de hibrizi între rasele autohtone din diferite zone pedoclimatice şi rase specializate importate. În această lucrare sunt prezentate rezultatele obţinute în urma împerecherii unor efective locale de oi din Rasa de Lapte-Palas, Linia Prolifică-Palas, Rasa Ţigaie, Rasa Ţurcană, cu berbeci din rase specialzate pentru producţia de lapte, Lacaune şi Awassi. S-au evaluat şi comparat sub aspectul producţiei totale de lapte şi a laptelui muls, oile hibride F1 din cele 5 genotipuri obţinute (loturi de primipare) cu rasele autohtone (loturi de primipare). Patru din cei 5 hibrizi obţinuţi, au realizat la prima lactaţie o cantitate de lapte total şi muls, semnificativ mai mare decât rasele autohtone. Hibrizii F1 obţinuţi, cu producţii superioare raselor autohtone vor constitui primele verigi ale unor noi populaţii (linii, rase) specializate pentru pentru lapte.

Cuvinte cheie: amelioare, lapte, ovine