S. Chidoveţ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
GENERAL CHARACTERIZATION OF GRASSLAND PLANTS IN THE UPPER BASIN OF THE SUCEAVA RIVER: BIOLOGICAL, ECOLOGICAL AND PRATOLOGICAL ASPECTS

S. Chidoveţ, V. Vîntu, C. Sîrbu

Abstract
The aim of this study is to perform an analysis on the flora of natural pastures in the upper basin of the River Suceava, elements that would form the basis for determining the pastoral value of grasslands and identify necessary measures for their sustainable management.
The study of natural grassland flora was made by several field trips between 2008-2009, most of the grassland surfaces in the region being crossed, noting and collecting for herborizing all plant species encountered in the field. Floristic data collected from the field were processed in the laboratory to highlight the main aspects of biology, ecology and forage value of the analyzed grasslands flora.
We found on studied area, a remarkable floristic richness, representing approx. 10.5% of the entire vascular flora of Moldova.
Among the species with very high and high forage value in these grasslands, the following ones should be noted : Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Lolium perenne, Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Trifolium hybridum, T. pratense, T. repens etc [7].

Key words: grassland flora, Suceava River, forage value


CARACTERIZAREA GENERALĂ A FLOREI PAJIŞTILOR DIN BAZINUL SUPERIOR AL SUCEVEI, SUB ASPECT BIOLOGIC, ECOLOGIC ŞI PRATOLOGIC

S. Chidoveţ, V. Vîntu, C. Sîrbu

Rezumat
Obiectivul prezentului studiu este acela de a face o analiza asupra florei si vegetatiei pajistilor naturale din Bazinul superior al râului Suceava, elemente care vor sta la baza determinarii valorii pastorale a pajistilor si identificarea masurilor ce se impun pentru o gestionare durabila a acestora.
Studiul florei pajistilor naturale a fost efectuat prin mai multe deplasari pe teren, între anii 2008-2009, parcurgându-se majoritatea suprafetelor de pajisti existente în regiune, notând si recoltând spre herborizare, toate speciile de plante întâlnite în teren. Datele culese în teren, au fost prelucrate în laborator pentru evidentierea principalelor aspecte privind biologia, ecologia si valoarea furajera a florei pajistilor analizate.
Pe teritoriul studiat s-a constatat o diversitate floristica deosebita, reprezentând cca. 10,5% din întreaga flora vasculara a Moldovei.
Dintre speciile determinate cu valoare furajera foarte ridicata si ridicata care determina formarea unor pajisti valoroase în ceea ce priveste importanta pastorala, enumeram urmatoarele : Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Lolium perene, Phleum pratense, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Trifolium hybridum, T.pratense, T. repens etc. [7].

Cuvinte cheie: flora pajistilor, râul Suceava, valoare furajera