Şt. Creangă


RESEARCH REGARDING THE MILK QUALITY IN SURA DE STEPA BREED

Şt. Creangă, V. Maciuc, V.A. Balteanu

Abstract
Biological material studied is represented by 30 head of breed cows Sura de stepa, exploited in a semi-intensive system, calves linked to SCDCB Dancu, Iasi. The importance of this core is mainly scientific interest related to the maintenance pedigree bred and owned by the great historical role in the formation of improved breeds in our country. With the disappearance of the breed would disappear and a number of special features such as adaptability, particularly in disease resistance, high percentage of fat in milk, etc. In first lactation was achieved 62.69% of the maximum lateness value showing Sura de stepa breed for milk production. The amount of milk ranged between 1589.64 kilograms (lact. I) and 2535.43 kilograms of you who are lactating and maximum lactation. From the sixth lactation milk quantity SCAT, reaching lactating VIII value of 1078.5 kg. Percentage of fat in lactation to achieve maximum value 4.71% that will. The same trend is observed and the percentage of protein in lactation of you has a value of 3.71%. Variability in the characters mentioned is intermediate to high (V = 6.09 to 12.06%) which provides a wide field of population improvement through selection and training of lines for quantitative and qualitative indicators of milk production. Also, the race Sura de stepa were revealed following systems polymorphous protein: alpha-casein S1 (αS1-cz), beta-casein (-cz), kappa-casein (K-cz), beta-lactoglobulin ( - lg), alpha-lactoglobulin (α-la) and alpha-casein S2 (αS2-CZ). The system αS1-cz allele, αS1-Cn B has the highest frequency, the system -cz, allele -Cn A2 into the K-cz, k-Cn B allele frequency is highest, the system - lg, as heterozygous AB has the highest frequency - alleles were balanced into the α-la, meets monomorfism for allele α-La B and similar to the system in αS2-cz for allele αs2-Cn A.

Key words: race, quality, milk, genetic conservation


CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA LAPTELUI LA RASA SURĂ DE STEPĂ

Şt. Creangă, V. Maciuc, V.A. Balteanu

Rezumat
Materialul biologic studiat este reprezentat de 30 capete vaci de rasă Sură de stepă, exploatate în sistem semiintensiv, stabulaţie legată, la S.C.D.C.B. Dancu, Iaşi. Importanţa acestui nucleu constă în interesul preponderent ştiinţific legat de conservarea patrimoniului genetic deţinut de această rasă, precum şi de rolul istoric deosebit în formarea raselor ameliorate din ţara noastră. Odată cu dispariţia rasei, ar dispărea şi o serie de însuşiri deosebite cum ar fi adaptabilitatea, rezistenţa deosebită la îmbolnăvire, procentul ridicat de grăsime în lapte etc. În prima lactaţie, s-a realizat 62,69 % din lactaţia maximă, valoare care evidenţiază tardivitatea rasei Sură de stepă pentru producţia de lapte. Cantitatea de lapte a fost cuprinsă între 1589,64 kg (lact. a I-a) şi 2535,43 kg în lactaţia a V-a, care reprezintă şi lactaţia maximă. Începnd cu lactaţia a VI-a cantitatea de lapte scade, atingnd în lactaţia a VIII-a valoarea de 1078.5 kg. Procentul de grăsime atinge valoarea maximă în lactaţia a V-a, respectiv 4,71%. Aceeaşi evoluţie se observă şi la procentul de proteină, care în lactaţia a V-a are valoarea de 3,71%. Variabilitatea la caracterele menţionate este intermediară spre mare (V = 6,09 12,06 %), ceea ce oferă un cmp larg ameliorării populaţiei prin selecţie şi formarea de linii pentru indicatorii cantitativi şi calitativi ai producţiei de lapte. De asemenea, la rasa Sură de stepă au fost evidenţiate următoarele sisteme polimorfe proteice: alfa-cazeina S1 (αS1-cz), beta-cazeina (-cz), kappa-cazeina (K-cz), beta-lactoglobuline (-lg), alfa-lactoglobuline (α-la) şi alfa-cazeina S2 (αS2-cz). În sistemul αS1-cz alela αs1-Cn B are frecvenţa cea mai mare, în sistemul -cz alela -Cn A2 , în sistemul K-cz alela k-Cn B are frecvenţa cea mai mare, în sistemul -lg forma heterozigotă AB are frecvenţa cea mai mare - alelele fiind echilibrate, în sistemul α-la se întlneşte monomorfism pentru alela α-La B şi asemănător în sistemul αS2-cz pentru alela αs2-Cn A.

Cuvinte cheie: rasă, calitate, lapte, conservare genetică