E.C. Popescu


THE GENETICS PARAMETERS AND THE RANK OF AMELIORATION TO A BLACK AND WHITE ROMANIAN COWS RACE POPULATION

E.C. Popescu, V. Maciuc, Şt. Creangă, I. Gîlcă, V. Ujică

Abstract
The study was made to a BNR population bred in SCDCB Dancu conditions to estimate the genetic value of animals. Maximum lactation was the third lactation with an average of milk production of 6670 kg with 4.13% fat and 3.34% protein. It was analysed main genetic parameters for some morphologic and productive characters. Quantity of milk had a medium genetic determinism (h2=0.28), the qualitative milk traits was strongly determined with value of 0.64(h2) for fat content and 0.57 (h2) for protein content. Milk quantity is positively correlated and high intensity level with fat and protein quantity (0.99 – 0.95). Correlation of milk quantity with qualitative characters of milk was negatives. Analyzing amelioration value of bulls for main characters take in study we observe that 17 of them are ameliorators for milk quantity noting the 51131 bull ameliorator for quantitative milk characters.

Key words: milk, heritability, correlation


PARAMETRII GENETICI ŞI GRADUL DE AMELIORARE A UNEI POPULAŢII DE RASA BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ

E.C. Popescu, V. Maciuc, Şt. Creangă, I. Gîlcă, V. Ujică

Rezumat
Studiul a fost efectuat pe o populaţie de rasă BNR exploatată în condiţiile SCDCB Dancu Iaşi fiind urmărită valoarea genetică a animalelor. Lactaţia maximă a populaţiei a fost reprezentată în medie de lactaţia a III-a cu 6670 kg lapte cu 4,13% grăsime şi 3,34 % proteină. S-au analizat principalii parametrii genetici pentru unele caractere morfoproductive. Cantitatea de lapte a avut un determinism genetic mediu (h2=0,28), însuşirile calitative ale laptelui au fost puternic determinate genetic, având valori de 0,64 pentru conţinutul de grăsime şi 0,57 pentru conţinutul de proteină. Cantitatea de lapte este corelată pozitiv şi de intensitate ridicată cu cantitatea de grăsime, având valori de 0,99 respectiv de 0,95 pentru corelaţia cu cantitatea de proteină. Corelaţia cantităţii de lapte cu caracterele calitative ale laptelui sunt negative. În urma analizei valorii de ameliorare a reproducătorilor pentru principalele caractere luate în studiu se observă un număr de 17 amelioratori pentru cantitatea de lapte, remarcându-se reproducătorul cod 51131 ameliorator pentru caracterele cantitative ale laptelui.

Cuvinte cheie: lapte, heritabilitate, corelaţie