Diana Viorica Lupu


THE CORRELATION BETWEEN INFLATION AND ECONOMIC GROWTH IN ROMANIA

Diana Viorica Lupu

Abstract
The purpose of this paper is to highlight the existence of interdependencies between the phenomena of inflation and that of the growth process, but also to analyze the development of both phenomena in Romania. Preferences on issues of relationship with inflation and economic growth is necessary and a priority, both because its analysis reveals huge potential for development and for fact that it promotes the transition process in Romania which was the route to short and efficient functioning of competitive market economy. Reality shows that the stimulating effect of inflation on economic growth does not increase with its amplification but is restricted to certain limits. By a methodological point of view, the research was conducted as ideological and quantitative approach, using appropriate techniques of analysis and interpretation. The research results show that the relationship inflation – economic growth can be seen in two ways, one that reflects the positive aspect, the other that highlights the negative aspect of the relationship between the two. Following the investigations, we conclude that in Romania controlling inflationary phenomenon since 2000 has led to positive rates of GDP growth.

Key words: inflation, economic growth, inflation target


CORELAŢIA DINTRE INFLAŢIE ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN ROMÂNIA

Diana Viorica Lupu

Rezumat
Scopul lucrării este de a evidenţia existenţa unei interdependenţe între fenomenul inflaţionist şi procesul de creştere economică, dar şi de a analiza evoluţia celor două fenomene în România. Concentrarea asupra problematicii inflaţiei şi a relaţiei acesteia cu creşterea economică este necesară şi prioritară, atât pentru faptul că analiza ei evidenţiază potenţialul imens de dezvoltare, cât şi pentru faptul că se favorizează în procesul tranziţiei, în care s-a aflat România, calea cea mai scurtă şi eficace de funcţionalizare a economiei de piaţă concurenţială. Realitatea arată că efectul stimulator al inflaţiei asupra creşterii economice nu creşte odată cu amplificarea ei ci este îngrădit de anumite limite. Metodologic, cercetarea a fost realizată ca demers ideologic şi cantitativ, folosindu-se tehnici adecvate de analiză şi interpretare. Rezultatele cercetării arată că relaţia inflaţie - creştere economică poate fi privită din două puncte de vedere, unul care reflectă pe de o parte aspectul pozitiv, altul care evidenţiază aspectul negativ al legăturii dintre cele două. Ca urmare a cercetărilor efectuate, putem concluziona că, în cazul României ţinerea sub control a fenomenului inflaţionist a dus începând cu anul 2000 la ritmuri pozitive ale creşterii PIB-ului.

Cuvinte cheie: inflaţie, creştere economică, politica de ţintire a inflaţiei