C. Grozavu


RESEARCHES CONCERNING THE FLORAL COMPOSITION AND GRAZING VALUE OF AN AGROSTIS TENUIS-FESTUCA RUBRA PASTURE, FROM VÂNATORI-NEAMT NATURAL PARK

C. Grozavu, I.M. Pop, Cristina Gabriela Radu-Rusu

Abstract
The pastures from the range of Vânători Neamţ Natural Park, which belongs to Tg. Neamţ Forestry Office, are comprised in the nemoral level, especially in the sub-section represented birch forests and mixture of birch with coniferous species. Small participation is represented by the pastures from watersides and depressions (especially the Lolium perene–Trifolium repens and Festuca pratensis – Poa pratensis types). In the studied area, the Agrostis tenuis-Festuca rubra spontaneous pasture was considered as representative. Relatively to its floral composition, assessed through the double meter method, several botanic families have been identified, containing a various amount of species: Gramineae (12 taxons)-specific contribution=92.96%, Leguminosa (4 taxons)-specific contribution=3.38% and Different other plants (12 taxons)-specific contribution=3.66%. Through the usage of data related to specific contribution and quality index for the species identified in Agrostis tenuis – Festuca rubra pasture, the final score of the grazing value was achieved, respectively 51.77. Thus, the edge value of 50% from the pasture classifying referential has been passed. The calculation of grazing capacity revealed a value of 1.29 UVM/ha. These data allowed us to classify the pasture in the IInd quality class: “GOOD”. The vegetal mass from the studied pasture could be successfully used in the feeding of bison from Vânători-Neamţ, through grazing or harvesting and giving at mangers during summer time or as hay, during cold season.

Key words: pasture, Agrostis tenuis, Festuca Rubra, grazing value, bison


CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA FLORISTICĂ ŞI VALOAREA PASTORALĂ A UNEI PAJIŞTI DE AGROSTIS TENUIS-FESTUCA RUBRA, DIN CADRUL PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI-NEAMŢ

C. Grozavu, I.M. Pop, Cristina Gabriela Radu-Rusu

Rezumat
Pajiştile de pe raza Parcului Natural Vânători Neamţ, situat în cadrul Ocolului Silvic Tg. Neamţ, se încadrează în etajul nemoral, cu precădere în subetajul pădurilor de fag şi de amestec de fag cu răşinoase. O pondere redusă o reprezintă pajiştile din lunci şi depresiuni (in special de tipul: Lolium perenne – Trifolium repens, respectiv Festuca pratensis – Poa pratensis). Pentru arealul studiat a fost considerată reprezentativă pajiştea permanentă spontană de tip Agrostis tenuis-Festuca rubra. Referitor la compoziţia sa floristică, evaluată prin metoda dublului metru, au fost identificate mai multe familii botanice, cu un număr variat de specii: graminee (12 taxoni)-contribuţia specifică=92,96%, leguminoase (4 taxoni)- contribuţia specifică=3,38% şi diverse alte plante (12 taxoni)- contribuţia specifică=3,66%. Prin coroborarea datelor privind contribuţia specifică şi indicele de calitate la speciile identificate în pajiştea de tip Agrostis tenuis – Festuca rubra, a rezultat scorul final pentru valoarea pastorală, respectiv 51,77, fiind astfel depăşită valoarea prag de 50% din referenţialul de clasificare a pajiştilor, prin metoda dublului metru liniar. Calculul privind capacitatea de păşunat a relevat o valoare de 1,29 UVM/ha. Aceste date conduc la încadrarea pajiştii studiate în clasa a II-a de calitate: “BUNĂ”. Masa vegetală de pe pajiştea studiată poate fi utilizată cu succes în alimentaţia zimbrilor din Parcul Vânători-Neamţ, prin păşunare sau cosire şi administrare la iesle, pe perioada de vară sau sub formă de fân, în sezonul rece.

Cuvinte cheie: pajişte, Agrostis tenuis, Festuca Rubra, valoare pastorală, zimbri