A. Enciu


ESTIMATES OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF FLEECE AND VARIATION OF WOOL QUALITATIVE TRAITS ON DIFFERENT BODY REGIONS OF PALAS MEAT LINE SHEEP

A. Enciu, P.G. Vicovan, I. Calin, C.Z. Zamfir, A. Nicolescu

Abstract
The knowledge of the fleece morphologic structure and of the variation of the wool qualitative traits for hybrids and sheep population specialized for meat and milk production represents a necessity within selection activities in order to establish the body area of collecting wool samples representative for the whole fleece and also for elaboration of the wool classing and sorting norms. The study was made on the sheep effectives of the Palas Meat Line by determining the wool fineness, the absolute and relative length, the tensile strength, the extensibility and impurification degree on the wool samples randomly collected at shearing season on six body areas, calculating the statistic parameters and testing the statistic significance of the differences for each traits on body regions related to fleece average. The data thus obtained emphasized differences with statistical significances related to the ewes average wool diameter of 24.85 microns, on the thighs areas (with 2.75 % (*) over the mean diameter), on the shoulder with 3.75% (**) under the mean value and related to the rams average wool diameter of 25.67 microns, on the belly (with 2.59% * under the mean value) respective with 3.75% (*) on shoulder areas. The average tenacity of the wool fibers for the ewes of the Palas Meat Line was of 12.74 cN/tex, and for the rams of 13.72 cN /tex, the median area having over-average values and the neck, back and abdomen being inferior to it. The greater variability for all wool traits analyzed on the sheep body areas require a selection of wool production based on indexes established trough objective wool traits measurement for samples collected from the median body regions (shoulders, ribs and thigh).

Key words: wool, diameter, length, tenacity, body region


APRECIERI PRIVIND STRUCTURA MORFOLOGICĂ A ÎNVELIŞULUI PILOS ŞI VARIAŢIA PE REGIUNI CORPORALE A PARAMETRILOR CALITATIVI AI LĀNII LA OVINELE LINIEI DE CARNE PALAS

A. Enciu, P.G. Vicovan, I. Calin, C.Z. Zamfir, A. Nicolescu

Rezumat
Cunoaşterea structurii morfologice a învelişului pilos şi a variaţiei parametrilor calitativi ai lānii la hibrizii şi populaţiile de ovine exploatate pentru producţiile de lapte şi carne este necesară atāt în cadrul lucrărilor de selecţie, pentru recoltarea probelor de lānă din zonele reprezentative pentru media cojocului, cāt şi pentru stabilirea criteriilor de clasare şi sortare a lānii, în contextul inexistenţei în prezent a unui standard de apreciere a lānii brute. Analiza s-a efectuat pe efectivul de ovine aparţinānd Liniei de Carne Palas prin recoltarea la tundere a probelor de lānă de pe şase regiuni corporale, determinarea parametrilor calitativi (fineţe, lungime relativă şi absolută, rezistenţa la tracţiune , extensibilitate şi gradul de impurificare) urmate de prelucrarea statistică a datelor. Rezultatele obţinute au evidenţiat diferenţe cu semnificaţie statistică în raport cu diametrul mediu al lānii, în cazul oilor pentru regiunile coapsei (peste medie, cu 2,75% (*)) şi spetei cu 3,57% (**) sub media de 24,85 microni, respectiv în cazul masculilor, regiunea abdomenului a avut o valoare cu 2,95% peste medie (*), în spată cu 3,75% (**) sub media de 25,67 microni. Tenacitatea medie a fibrelor de lānă la oi a fost de 12,74 cN /tex, respectiv de 13,72 cN/tex la berbeci, regiunea mediană avānd valori peste medie, iar gātul, spinarea şi abdomenul valori inferioare acesteia. Variabilitatea mare a tuturor parametrilor calitativi pe regiunile corporale luate în studiu, impune selecţia pentru producţia de lānă pe baza unor indici stabiliţi prin masurători obiective a caracteristicilor fibrelor pe probe recoltate din zona mediană (spată, coaste şi coapsă).

Cuvinte cheie: lānă, diametrul, lungime, tenacitate, regiune corporală