Elvia Hernawan


SUPPLEMENTATION BOVINE SOMATOTROPIN EFFECTS ON MILK PRODUCTION, LEVELS OF METABOLITES AND HORMONE METABOLISM ON LACTATION HOLSTEIN COWS KEPT IN THE TROPICAL HIGHLANDS

Elvia Hernawan, Wasmen Manalu, S. Hamdani Nasution, Nastiti Kusumorini

Abstract
The use of recombinant somatotropin (bST) recommended to increase milk production has not been used widely in Indonesia so it is the necessary to study somatotropin supplementation effects on milk production, metabolite and hormone metabolism. A total of 24 Holstein cows in lactation maintained in the tropical highlands has been used in this study. The study by using randomized complete block design with 3x2 factorial pattern should have been elaborated. The first factor of BST 3 level mentioned with was composed of non bST or control group and daily bST(36 mg/head/day) and biweekly bST (500mg/head/14 days). Bovine somatotropin was injected by intramuscular. The second factor is the feeding consisting of 2 levels. The first level is usually food consume or standard feed (feed from Research Center) and the second is a standard feed plus 25% concentrate. The parameters measured include the production of milk, glucose, triglycerides, blood urea nitrogen, cortisol, T4, T3 in the blood, and body condition score. There is interaction between supplementation of somatotropin and the addition of concentrated 25% on milk production and a change of body weight. Somatotropin supplementation followed by the usual food consumption can increase milk production by 17-26%, but somatotropin supplementation did not affect significantly the levels of metabolites and hormone metabolism and body condition score.

Key words: recombinant somatotropin, milk production, metabolite, hormone metabolism


SUPLIMENTAREA SOMATOTROPINEI LA BOVINE ŞI EFECTELE ACESTEIA ASUPRA PRODUCŢIEI DE LAPTE, A NIVELURILOR METABOLIŢILOR ŞI A HORMONILOR METABOLICI LA VACILE DE LAPTE HOLSTEIN CRESCUTE ÎN ŢINUTURILE ÎNALTE TROPICALE

Elvia Hernawan, Wasmen Manalu, S. Hamdani Nasution, Nastiti Kusumorini

Rezumat
Utilizarea somatotropinei recombinate (bST) pentru a îmbunătăţi producţia de lapte nu a fost foarte răspāndită în Indonezia, ceea ce justifică studierea efectelor pe care folosirea suplimentară a somatotropinei le poate genera asupra producţiei de lapte, a metaboliţilor şi al metabolismului hormonal. Un număr de 24 vaci Holstein în lactaţie, întreţinute în zonele tropicale înalte au fost utilizate în aceste cercetări. Studiul s-a bazat pe un design complet randomizat, cu un tipar factorial 3x2. Primul factor experimental a constat în cantitatea de bST administrată: fără utilizarea bST; tratament zilnic cu bST (36 mg/cap/zi) şi tratament cu bST de două ori pe săptămānă (500mg/cap/14 zile). Somatotropina bovină s-a administrat prin injecţie intramusculară. Al doilea factor a constat în regimul de hrănire, care a inclus 2 tipuri de hrană: nutreţ standard (din Centrul de Cerecetări), respectiv nutreţ standard+25% concentrate. Parametrii măsuraţi au inclus producţia de lapte, nivelurile plasmatice ale glucozei, ureei, cortizolului, T4, T3, precum şi un punctaj total al condiţiei corporale. S-a observat o interacţiune între suplimentarea cu somatotropină şi utilizarea a 25% concentrate în hrană, asupra producţiei de lapte şi a greutăţii corporale. De asemenea, suplimentarea cu bST, urmată de consumul de nutreţuri convenţionale poate creşte producţia de lapte cu 17-26%, dar nu afectează semnificativ nivelurile metaboliţilor, metabolismul hormonal şi punctajul pentru condiţia corporală.

Cuvinte cheie: somatotropină recombinată, producţie de lapte, metabolit, metabolism hormonal