Elena Ciornea


BIOMETRICAL, GRAVIMETRICAL AND BIOCHEMICAL DATA IN THREE SUMMER-OLD CTENOPHARYNGODON IDELLA SPECIES

Elena Ciornea, Gabriela Dumitru

Abstract
The aim of this paper was the biometric study (total length, standard length, the head’s length, the maxim height of the body, the circumference and the length of digestive tube), the gravimetric study (body’s weight and digestive tube’s weight) and the biochemical study (amylase and digestive proteinases activity) for three-summer old Ctenopharyngodon idella representatives, from a systematic arrangement. For biometric and gravimetric analysis were used the classical methods knew in the literature of the field, and the biochemical data were obtained through Métais-Bieth colorimetrical method, respectively, the method with the reactive Folin-Ciocalteu, all the obtained values being subsequently statistically processed and interpreted, calculating a large variety of statistical indices (the average, the error and standard deviation, the variance, the amplitude, the upper and lower limits of confidence intervals, variance coefficient and average’s precision coefficient), the correlation and regression relations from a series of character pears (the standard length-body’s weight, the standard length-head’s length, the standard length-the height, the standard length-the digestive tube’s length, the weight of the body-the digestive tube’s weight), as well as possible interindividual differences or similarities with Anova test. The obtained results evidences an intense rhythm of development for the individuals of this species, between all the pairs of investigated characters existing positive correlations, the enzymatic activity at digestive tube’s level being also extremely underlined.

Key words: grass carp, regression, amylase, proteinases


DATE BIOMETRICE, GRAVIMETRICE ŞI BIOCHIMICE LA SPECIA CTENOPHARYNGODON IDELLA ÎN VÂRSTĂ DE TREI VERI

Elena Ciornea, Gabriela Dumitru

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost studiul biometric (lungimea totală, lungimea standard, lungimea capului, înălţimea maximă a corpului, circumferinţa şi lungimea tubului digestiv), gravimetric (greutatea corpului şi a tubului digestiv) şi biochimic (activitatea amilazei şi proteinazelor digestive) la exemplare de Ctenopharyngodon idella în vârstă de trei veri, provenite dintr-o amenajare sistematică. Pentru analiza biometrică şi gravimetrică s-au utilizat metodele clasice cunoscute în literatura de specialitate, iar datele biochimice au fost obţinute prin metoda colorimetrică Métais-Bieth, respectiv, metoda cu reactivul Folin-Ciocâlteu, toate valorile obţinute fiind ulterior prelucrate şi interpretate statistic, calculându-se o paletă largă de indicatori statistici (media, eroarea şi deviaţia standard, varianţa, amplitudinea, limitele superioare şi inferioare ale intervalelor de confidenţă, coeficientul de variaţie şi de precizie a mediei), relaţiile de corelaţie şi regresie dintre o serie de perechi de caractere (lungimea standard - greutatea corpului, lungimea standard - lungimea capului, lungimea standard - înălţimea, lungimea standard a corpului - lungimea tubului digestiv, greutatea corpului - greutatea tubului digestiv), precum şi eventualele diferenţe sau similarităţi interindividuale cu ajutorul testului Anova. Rezultatele obţinute evidenţiază un ritm intens de creştere a indivizilor acestei specii, între toate perechile de caractere investigate existând corelaţii pozitive, activitatea enzimatică la nivelul tubului digestiv fiind destul de marcantă.

Cuvinte cheie: cosaş, regresie, amilază, proteinaze