Elena Ciornea


MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STUDY OF THE DIGESTIVE TUBE IN COMMON CARP, PRUSSIAN CARP AND BIGHEAD CARP

Elena Ciornea, Gabriela Dumitru, Silvia Vasile

Abstract
The present paper proposed to realize the comparative morphological and biochemical study of the digestive tube for two-summer old Cyprinus carpio, Carassius auratus gibelio and Aristichthys nobilis representatives, grown in a supervised system, using for biometrical and gravimetrical analysis classical methods, and for alanine- and aspartate-aminotransferase, the colorimetric method with 2,4-dinitrophenylhydrazine. The resulted data were processed and interpreted statistically, obtaining a whole tableau of statistical indices which reflects to the best the real situation. In parallel, were analyzed the regression equations drawn on the bases of the Pearson parametrical correlation index, pointing each time on one hand, the degree of reciprocal influence of the two pears of compared variables, and on the other hand the proportion in which the respectively relation is respected. The research’s results evidenced, for all the three cyprinid species taken in this study, positive correlations for both pears of variables (the body’s standard length-the digestive tube’s length, the body’s weight-the digestive tube’s weight), the registered transaminasic activity presenting higher values for common carp and bighead carp, the minimal level registering in both cases for alanine- so as for aspartate-aminotransferase in Prussian carp (9.82 UE/g/min., respectively, 8.02 UE/g/min.).

Key words: digestive tube, cultured cyprinids, transaminases


STUDIUL MORFOLOGIC ŞI BIOCHIMIC AL TUBULUI DIGESTIV LA CRAP, CARAS ŞI NOVAC

Elena Ciornea, Gabriela Dumitru, Silvia Vasile

Rezumat
Lucrarea de faţă şi-a propus să realizeze studiul morfologic şi biochimic comparativ al tubului digestiv la exemplare de Cyprinus carpio, Carassius auratus gibelio şi Aristichthys nobilis, în vârstă de două veri, crescute în sistem dirijat, utilizând pentru analiza biometrică şi gravimetrică metodele clasice, iar pentru activitatea alanin- şi aspartat-aminotransferazei, metoda colorimetrică cu 2,4-dinitrofenilhidrazină. Datele rezultate au fost prelucrate şi interpretate din punct de vedere statistic, obţinându-se un tablou complet al indicilor statistici care reflectă cât mai fidel situaţia reală. În paralel, s-au analizat ecuaţiile de regresie trasate pe baza indicelui de corelaţie parametrică Pearson, indicându-se de fiecare dată, pe de o parte, gradul de influenţă reciprocă al celor două perechi de variabile comparate, iar pe de altă parte proporţia în care relaţia respectivă se respectă. Rezultatele cercetării au evidenţiat, pentru toate cele trei specii de ciprinide luate în studiu, corelaţii pozitive în cazul ambelor perechi de variabile (lungimea standard a corpului-lungimea tubului digestiv, greutatea corpului-greutatea tubului digestiv). Activitatea transaminazică decelată a prezentat valori mai ridicate în cazul crapului şi novacului, pragul minim înregistrându-se atât în cazul alanin- cât şi aspartat-aminotransferazei la caras (9,82 UE/g/min., respectiv 8,02 UE/g/min.).

Cuvinte cheie: tub digestiv, ciprinide de cultură, transaminaze