Aida Vasile


PARASITOSIS ON THE CULTURE FISH FROM THE BRATES FARM - GALATI COUNTY

Aida Vasile

Abstract
In what regards the intensive and super intensive aquaculture, parasites are often the cause of severe illness manifestations. The presence of some dense fish populations, maintained in specific medial conditions, can be favourable for the growth of some parasites species and also can trigger the development of severe illnesses which can lead to a high mortality ratio, with negative aspects on the aquaculture production. The present paper reveals the evaluation of the culture fish parasitological conditions, from the anthropic ecosystem in the Galati county, from the point of view of the illness degree caused by the various parasitosis. Thus, the researches were oriented as to underline the parasitosis which affects fishes in anthropic aquatic ecosystem such as Brates, the spreading area and their evolution.

Key words: parasitosis, anthropic aquatic ecosystem, culture fish


PARAZITOZE LA PEŞTELE DE CULTURĂ DIN FERMA BRATEŞ – JUDEŢUL GALAŢI

Aida Vasile

Rezumat
În condiţiile acvaculturii intensive şi superintensive, paraziţii sunt adeseori cauza unor manifestări severe de boală. Prezenţa unor populaţii dense de peşti, menţinuţi în condiţii mediale specifice, poate favoriza înmulţirea unor specii de paraziţi şi declanşarea unor afecţiuni grave ce pot conduce la mortalităţi însemnate, cu efecte negative asupra producţiei piscicole. Lucrarea de faţă prezintă evaluarea stării parazitologice a peştelui de cultură dintr-un ecosistem antropic din judeţul Galaţi prin prisma gradului de afectare de către diferitele parazitoze. Pornind de la acest deziderat, cercetările au fost orientate spre evidenţierea parazitozelor ce afectează peştii din ecosistemul acvatic antropic - Brateş, aria de răspândire şi evoluţia acestora în timp.

Cuvinte cheie: parazitoze, ecosistem antropic acvatic, peşte de cultură