prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagina > Studenti > Campus universitar


Campus universitar

Baza sportivă

Universitatea noastră dispune de cea mai puternică bază sportivă din Centrul Universitar Iaşi, formată din două săli de sport, două terenuri de tenis, două terenuri de handbal, pistă de atletism şi un stadion modern cu gazon, având omologare republicană. Studenţii participă în afara orelor de sport la cercuri de iniţiere în handbal, fotbal, karate, atletism, culturism ş.a.

Restaurant-Cantină

Cantina studenteasca "Targusor Copou"
adresa: Str. Petre Andrei nr.1 Iasi
telefon: 0040 232 275092

Cantina studenteasca "Targusor Copou" este in regim de autoservire, cu program in intervalul 12:00 - 21:00.
Plata: la casa de marcaj.
Capacitatea: peste 1000 de persoane zilnic.
In limita disponibilitatii locatiei, asigura servicii contra-cost pentru salariatii Universitatii si pentru societati si persoane fizice dinafara acesteia.

Cămine

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" are patru camine studentesti repartizate pe facultati, dupa cum urmeaza:

caminfacultatealocuri normate de cazare
C1Facultatea de Agricultura276
C2Facultatea de Horticultura260
C3Facultatea de Zootehnie276
C4Facultatea de Medicina Veterinara392

Tarife de cazare 2006-2007

Studenti bugetati:
- Caminele 1 si 2: 87 lei RON (870.000 lei ROL)/luna/loc;
- Caminul 4: 65 lei RON (650.000 lei ROL)/ luna/loc;
- Caminul 3: 58 lei RON (580.000 lei ROL)/ luna/loc;
Studenti casatoriti: 330 lei RON (3.300.000 lei ROL)/ camera/luna.
Studenti cu taxa:
- Caminele 1 si 2: 105 lei RON (1050.000 lei ROL)/luna/loc;
- Caminul 4: 83 lei RON (830.000 lei ROL)/luna/loc;
- Caminul 3: 76 lei RON (760.000 lei ROL)/luna/loc;
Studenti cu taxa, cu parinai cadre didactice:
- Caminele 1 si 2: 87 lei RON (870.000 lei ROL)/luna/loc;
- Caminul 4: 65 lei RON (650.000 lei ROL)/luna/loc;
- Caminul 3: 58 Iei RON (580.000 lei ROL)/luna/loc;
Salariati: 143 lei RON (1.430.000 lei ROL)/luna/persoana.

REGULAMENT DE FUNCTIONARE A CAMINELOR

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 1.1. Caminele studentesti, proprietate a USAMV, Iasi sunt destinate cazarii locatarilor studenti ai USAMV Iasi de la invatamântul de zi, in ordinea descrescatoare a mediilor si in limita locurilor disponibile prin normele sanitare in vigoare.
Au prioritate la cazare studentii orfani, cei proveniti de la casele de copii sau plasament familial si cei defavorizati financiar.
Studentii care urmeaza cursurile unei a doua facultati pot fi cazati in camin numai in limita locurilor ramase disponibile.

Art. 1.2. Repartizarea pe facultati a numarului de locuri in camine se face anual, in mod proportional cu numarul de studenti inmatriculati, de catre Biroul Senatului. Cazarea se face de catre directorul educativ, comitetul studentilor si administratorul caminului pe baza tabelelor nominale, intocmite de secretariatul facultatii, in doua etape, astfel:
- precazarea - se face pe baza de cerere depusa la administratie in luna iunie;
- cazarea propriu-zisa - se desfasoara cu cel putin trei zile inaintea de inceperea noului an universitar.

Art. 1.3. Fiecare camin este administrat de un administrator, salariat al USAMV.
La initiativa studentilor se constituie un comitet de camin ale carui atributii se stabilesc prin hotarâri proprii, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu aprobarea Consiliului Facultatii.

Art. 1.4. In timpul vacantei de vara spatiile din camin eliberate pot fi inchiriate contra cost, cu aprobarea si la tarifele stabilite de Biroul Senatului.

Art. 1.5. La cazare studentii primesc o legitimatie pentru camin care consemneaza cazarea si permite accesul in camin.

Art. 1.6. Cetatenilor de peste hotare aflati la studii in tara noastra, ca bursieri ai statului român, pe cont propriu nevalutar sau pe cont propriu valutar, cazati in caminele studentesti, li se asigura serviciile impuse in tarifele de cazare platite. Acesti studenti au aceleasi drepturi si obligatii ca si ceilalti studenti caministi in ceea ce priveste preluarea si folosirea obiectelor de inventar, precum si respectarea normelor de convietuire in camin, stabilite prin regulamentul de functionare a caminului.

Art. 1.7. La cazarea in camin, toti studentii primesc in folosinta, pe baza unui contract de inchiriere individual si a unui proces verbal pentru fiecare camera, toate bunurile de inventar din camera, precum si obiectele de utilitate personala proprietatea universitatii.

Art. 1.8. Spatiul de cazare este destinat odihnei si studiului, studentii cazati având obligatia respectarii normelor de conduita universitara.

Capitolul 2. Drepturi ale studentilor locatari

Art. 2.1. Studentii cazati au dreptul sa foloseasca spatiile din camin, instalatiile existente si bunurile din inventarul caminului in conformitate cu destinatia acestora.

Art. 2.2 Studentii cazati in camin pot fi vizitati in camera intre orele 7:00 si 23:00 dupa ce vizitatorii au fost legitimati si inregistrati la intrarea in camin.
In situatii deosebite, rudele de gradul I pot ramâne in camera dupa orele 23:00, numai dupa mentionarea acestui fapt in registrul de evidenta a vizitelor, aflat la intrarea principala a caminului.

Art. 2.3. Studentii cazati pot veni cu propuneri de imbunatatire a conditiilor de cazare in camin.

Art. 2.4. Studentii cazati au dreptul sa-si aleaga prin opinie liber exprimata un comitet de camin al studentilor, condus de un presedinte.

Capitolul 3. Obligatii ale studentilor locatari

Art. 3.1. Studentii cazati raspund material pentru deteriorarile produse bunurilor din camere sau din incaperile de folosinta comuna ale caminului, precum si pentru distrugerile de orice fel.

Art. 3.2. Studentii cazati trebuie sa efectueze curatenia in camera, iar la plecarea in vacanta sa restituie integral si in stare corespunzatoare bunurile primite pe inventar, conform procesului verbal incheiat. La plecarea in vacanta de vara, studentii sunt obligati sa elibereze si sa predea administratorului camera in conditii de functionalitate.

Art. 3.3. Sunt interzise:
a) subinchirierea de catre studenti a spatiilor inchiriate prin contract si cazarea fictiva a unor persoane straine de facultate si universitate;
b) organizarea unor puncte neautorizate de comercializare a diverselor produse in camin;
c) depozitarea in spatiile de locuit a substantelor inflamabile;
d) prepararea hranei in camin prin folosirea de resouri, plite electrice si butelii cu gaz in apartamente si camere;
e) aruncarea in jurul caminului a ambalajelor sau a resturilor menajere;
f) degradarea spatiilor de folosinta comuna sau a zonelor verzi din jurul caminului;
g) tulburarea linistii in camin sau in complexul studentesc;
h) intretinerea in camin a animalelor de serviciu, paza si aparare.

Art. 3.4. Studentul este obligat sa se legitimeze la solicitarea personalului de paza, a imputernicitilor decanatelor, a personalului autorizat de USAMV Iasi si a organelor de politie.

Art. 3.5. Studentii cazati trebuie sa aiba o comportare civilizata, sa nu deranjeze pe ceilalti locatari ai caminului si sa nu tulbure linistea publica.

Capitolul 4. Sanctiuni

Art. 4.1. Constatarea abaterilor de la prezentul regulament si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta comitetului de camin, administratiei caminului, a serviciului social, conducerii facultatii si universitatii. Dupa caz, se poate face apel la organele de politie.

Art. 4.2. Sanctiunile in competenta Consiliului Facultatii si a Biroului Senatului sunt:
- cazarea in anul universitar urmator la dispozitia comitetului de camin;
- munca in folosul comunitatii;
- excluderea din camin pentru 3 luni de program didactic;
- excluderea din camin pentru 1 an calendaristic;
- excluderea din camin pe intreaga perioada de scolaritate;
- exmatricularea din facultate.

Capitoulu 5. Alegerea comitetului de camin

Art. 5.1. Din comitetele de camin pot face parte numai studenti ai USAMV Iasi, cazati in camine.

Art. 5.2. a) alegerea presedintelui de camin se face o data la 3 ani, la sfârsitul semestrului I, iar validarea acestuia se face de catre Consiliul Facultatii;
b) presedintele de camin poate fi demis in cazul in care nu respecta regulamentul de camin, la sesizarea comitetului de camin si cu acordul Consiliului Facultatii.

Art. 5.3. Comitetul de camin ales de catre studenti va fi validat si coordonat de catre Consiliul Facultatii, prin directorul educativ de camin.

Capitolul 6. Atributiile comitetului de camin

Art. 6.1. Comitetul de camin are urmatoarele drepturi:
a) sa intocmeasca impreuna cu administratorul de camin diagramele pentru precazare si cazare pe perioada unui an universitar;
b) sa constituie un fond al caminului si sa desemneze un membru responsabil cu probleme financiare care sa gestioneze impreuna cu administratorul acest fond;
c) sa propuna Consiliului Facultatii sanctiuni studentilor care nu respecta regulamentul de functionare a caminului.

Art. 6.2. Comitetul de camin are urmatoarele obligatii:
a) sa verifice daca studentii care solicita cazarea indeplinesc criteriile de cazare prevazute de regulament;
b) sa solicite serviciilor economic, social si tehnic, ori de câte ori este nevoie, remedierea defectiunilor;
c) sa urmareasca cu strictete respectarea normelor igienico - sanitare si a celor privind serviciile efectuate de catre personalul angajat in camin;
d) sa participe la intocmirea contractelor de inchiriere;
e) sa urmareasca respectarea tuturor prevederilor regulamentului de camin.

Capitolul 7. Atributiile personalului salariat al Universitatii

Art. 7.1. Administratorul de camin are urmatoarele atributii:
a) participa la cazarea studentilor, in conditiile prezentului regulament;
b) preda si primeste, pe baza de proces verbal, inventarul studentilor cazati;
c) raspunde de starea tehnica a caminului si urmareste efectuarea operativa a lucrarilor de reparatii sau de remediere a avariilor;
d) controleaza si indruma personalul care asigura curatenia si paza caminului;
e) incaseaza anticipat taxele de camin in primele 15 zile ale fiecarei luni;
f) stabileste vinovatia si cuantifica impreuna cu serviciul tehnic daunele provocate de studentii cazati sau de persoanele aflate in vizita la acestia;
g) intocmeste, semneaza si verifica respectarea contractului de inchiriere.

Art. 7.2. Administratorul de camin are urmatoarele obligatii:
a) nu poate caza, din proprie initiativa, alte persoane decât cele pentru care au fost primite aprobarile necesare si are obligatia depistarii locatarilor clandestini sau a celor care se abat de la prezentul regulament;
b) informarea celor in drept, in legatura cu incalcarea normelor de cazare sau a prevederilor din prezentul regulament;
c) raspunde corespunzator reglementarilor in vigoare, de problemele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;
d) face propuneri privind imbunatatirea dotarii, activitatii si vietii in camin.

Art. 7.3. Personalul de ingrijire are urmatoarele atributii generale:
a) asigura curatenia spatiilor de locuit si a sectoarelor aferente in conformitate cu responsabilitatile primite;
b) aduce la cunostinta administratorului de camin eventualele nereguli constatate;
c) isi exercita obligatiile pastrând decenta in relatiile cu studentii cazati.

Art. 7.4. Portarii au urmatoarele obligatii:
a) supravegheaza accesul in camin, asigurând integritatea bunurilor personale ale studentilor si a celor din dotarea caminului;
b) vegheaza la pastrarea linistii in camin;
c) legitimeaza persoanele straine si le inscrie in registrul de evidenta a vizitelor;
d) in cazul in care constata abateri de la prezentul regulament, informeaza dupa caz, administratorul, serviciul social, Consiliul Facultatii sau Biroul Senatului;
e) nu paraseste postul decât in cazuri de forta majora si numai dupa ce asigura securitatea caminului si comunica locul unde se deplaseaza.
Aceste obligatii se completeaza cu cele conforme cu sarcinile de serviciu proprii si cu autorizatia eliberata de organele de politie.

Capitolul 8. Dispozitii finale

Art. 8.1. Directia administrativa a Universitatii, Consiliile Facultatilor si Comitetele de camin ale studentilor raspund de aplicarea prezentului regulament.

Art. 8.2. Prezentul regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti a fost discutat si aprobat de Biroul de Conducere al Senatului USAMV Iasi din data de 25 martie 2004. De la aceasta data toate regulamentele date anterior, privind functionarea caminelor studentesti, isi inceteaza valabilitatea.

 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook