romana english

Prezentare
Obiective
Activitati
Rezultate
Rapoarte
Echipa

  » Cursuri de perfecţionare în
  cadrul proiectului
(mai 2011)


   
 

Rezultate

Rezultate imediate

Obiectiv specific 1 (OS1):
- 12 cadre universitare, membrii ai Comisiilor de Asigurare a Calităţii, perfecţionate pentru managementul calităţii în învăţământul superior
- 20 de cadre universitare implicate în dezvoltarea programelor de studii, perfecţionate în vederea dobândirii de competenţe pentru îmbunătăţirea programelor de studii.

OS2:
- 1 standard de pregătire profesională pentru specializările Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară, realizat şi implementat în reţeaua universitară a proiectului.

OS3:
- 1 raport diagnostic al programelor de masterat din cadrul specializării vizate
- 4 sesiuni consultative cu reprezentanţi ai mediului de afaceri (companii)
- 1 studiu la nivelul mediului de afaceri în vederea adaptării ofertei educaţionale la piaţa muncii
- 1 manual de bune practici şi proceduri privind restructurarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior
- 1 curriculum cadru pentru specializările precizate anterior realizat şi validat la nivelul reţelei
- 4 programe de masterat revizuite şi îmbunătăţite pe baza noului standard şi a curriculum-ului cadru.

OS4:
- 1 platformă de colaborare on-line
- 1 sistem de instruire de tip e-Learning integrat în platforma de colaborare
- 20 cadre universitare (câte 5 din fiecare universitate) instruiţi pentru utilizarea platformei în vederea sprijinirii procesului "instruieşte instructorul"
- 8 administratori tehnici ai platformei instruiţi.

OS5:
- 80 de cadre didactice (20 din fiecare universitate) instruite pentru dezvoltarea de conţinut digital.

OS6:
- 200 de studenţi participanţi la concursul de proiecte / 600 de studenţi instruiţi prin metode moderne
- 1 raport de impact al activităţilor de instruire a cadrelor universitare
- 1 raport de impact al utilizării platformei de colaborare online în formarea studenţilor din reţeaua universitară.

Alte rezultate imediate

- 12 conferinţe de presă (3 în fiecare regiune la demararea proiectului, acceptanţa sistemului integrat şi finalizarea proiectului
- 1 plan de comunicare al proiectului
- 1 campanie de promovare online
- 3 articole de presă în 2 publicaţii (6 apariţii)
- 3 comunicate de presă în 2 publicaţii (6 apariţii)
- 2500 de pliante şi broşuri de promovare privind proiectul şi rezultatele acestuia, distribuite în mediul academic românesc
- 50 de afişe A3
- 150 de autocolante
- 4 bannere în campusurile universitare
- 1 spot radio cu 20 de difuzări
- 1 spot tv cu 10 difuzări
- 1 sigla a proiectului
- 2 rapoarte de certificare a cheltuielilor proiectului
- 1 raport final de audit
- 1 baza de cunoştinţe în zona colaborării universitare susţinută şi concretizată la nivelul platformei de colaborare online
- 1 reţea universitară formată din 4 parteneri naţionali de prestigiu din învăţământul agronomic
- 4 laboratoare de studiu, acces la internet de mare viteză şi aparatură birotică necesară.

Rezultate de impact pe termen mediu şi lung

- Creşterea capacităţii de răspuns a învăţământului superior la schimbările produse în societate prin standardizarea activităţilor specifice, creşterea relevanţei programelor de studii şi implementarea metodelor de învăţare centrate pe elev
- Reducerea decalajului între cunoştinţele şi deprinderile de bază predate în universităţi şi cunoştinţele şi deprinderile necesare pe piaţa muncii
- Creşterea nivelului de competenţe al cadrelor universitare
- Extinderea utilizării instrumentelor software şi a resurselor electronice în activitatea educaţională din învăţământul superior
- Consolidarea reţelelor parteneriale între universităţi.

Datorită noilor realizări survenite în tehnologia informaţiei, identificate de experţii din cadrul echipei aplicantului, s-a prevăzut înlocuirea unei părţi din echipamentele secundare cu altele, capabile să asigure inovaţia platformei e-learning, creşterea calităţii actului didactic în condiţiile asigurării sustenabilităţii pe termen lung a tehnologiei integrate 3 D în procesul de instruire-învăţare.

Platforma Electronică Integrată de distribuţie a conţinutului educaţional on-line (E-learning) pe infrastructură de Teleprezenţă cu suport 3 D interactiv

Menţionăm că modificările solicitate sunt de natură tehnică şi tehnologică si nu afectează scopul şi obiectivele proiectului, rezultatele estimate şi nici bugetul contractului, şi respectă prevederile Art. 9A(14) din Contract.